Singelportens stadgar

Dessa stadgar är beslutade på årsmötet i Norrköping 2003-11-01)


§ 1 Föreningsnamn

1.1 Föreningens namn är Singelporten med
organisationsnummer 802415-8043.
PlusGirokonto 46 66 21 - 0


§ 2 Säte

2.1 Singelportens säte är Västerås med verksamhet i Sverige.


§ 3 Målsättning

3.1 Föreningens målsättning är att på uppdrag av medlemsklubbarna, öka möjligheterna att utveckla den ideella singelklubbsverksamheten i Sverige. Medlemsklubbarna ansvarar dock själva till fullo för sin egen verksamhet inför sina medlemmar och övriga berörda.


§ 4 Verksamhet

4.1 Singelporten skall verka för gemensam profilering av medlemsklubbarna och det ideella singelklubbskonceptet samt främja tillkomsten av nya ideella singelklubbar.

4.2 Singelporten skall, genom koordinering av insatser från medlemsklubbarna, supporta nya ”SP-klubbar”.

4.3 Singelporten skall, genom att bevaka och koordinera medlemsklubbarnas planerade programaktiviteter, medverka till att fester, resor m.m. kan arrangeras där medlemmar från alla medlemsklubbar kan vara med.

4.4. Singelporten som förening samt dess medlemsklubbar skall vara ideella och utan hänsyn till ras, religion, kön, politisk tillhörighet eller sexuell läggning och drivas enligt demokratiska och icke anstötliga principer.


§ 5 Avgifter

5.1 En årlig medlemsavgift tas ut för att finansiera Singelportens verksamhet enligt budget beslutad på årsmötet. Nivån beslutas av årsmötet året innan med betalning i förskott senast 31 december som medlemsvillkor.


§ 6 Medlemskap

6.1 Ideella föreningar av singelklubbskaraktär, som arbetar utan vinstintresse och har en mångfald av likartade verksamheter som möjliggör utbyte av erfarenheter och aktiviteter mellan klubbarna, äger rätt till medlemskap efter att gällande avgift erlagts. (Typiskt programupplägg kan t.ex. vara utflykter, resor, fester, dans, film, föredrag, matlagning, vinprovning, musikuppträdanden, studiebesök, teater, konst, boule, café, pub, segling, tematräffar, cykla, grilla, bowling, restaurang, promenader, vandringar och andra frilufts- & kulturaktiviteter.)

6.2 Styrelsen kan avslå medlemskap som inte uppfyller § 4.4 och § 6.1 eller om det kan antas att vederbörande klubb kommer att motarbeta Singelportens ändamål eller intressen. I sådant fall betalas eventuell inbetald medlemsavgift tillbaka.

6.3 Medlemsklubb som själv väljer att utträda ur Singelporten innan verksamhetsåret slut erhåller ej någon del av medlemsavgiften tillbaka.

6.4 Styrelsen kan utesluta medlemsklubb som ej längre uppfyller medlemsvillkoren eller bedöms kunna skada Singelportens intressen. Sådant beslut får ej ske innan klubben fått tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning skall skriftligen med angiven orsak delges den uteslutna klubben. Inbetald medlemsavgift betalas ej tillbaka.


§ 7 Medlemsförutsättningar

7.1 Medlemsklubb skall följa Singelportens stadgar.

7.2 Medlemsklubb skall kontinuerligt informeras om Singelportens verksamhet, via elektronisk informationskanal, på ett sådant sätt att klubben får en rimlig möjlighet att kunna deltaga och agera i föreningen på ett bra sätt.

7.3 Förslag från medlemsklubb till verksamhetsförändringar för Singelporten, som lämnas som motion, skall vara styrelsen tillhanda senast två månader innan årsmötet.


§ 8 Styrelse

8.1 Styrelsen väljs av medlemsklubbarna på årsmötet och skall företräda Singelporten. Styrelsen är Singelportens verkställande organ inom ramen för vad som beslutats på årsmötet. Det löpande arbetet med ansvar för verksamhet, bokföring och medlemsförvaltning ligger på styrelsen. Styrelsen skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan vid årsskiftet. Styrelsen har mandat att själva välja ev. ersättare om så blir nödvändigt.

8.2 Styrelsen består av 5 eller 7 ledamöter och högst 2 suppleanter och väljs för tiden mellan årsmötena. Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter på 2 år med växelvis avgång. Styrelseledamot skall vara medlem i någon av medlemsklubbarna under hela mandatperioden.

8.3 Ordf. är Singelportens officielle representant som leder och fördelar arbetet inom styrelsen. Endast ordf. och kassör har teckningsrätt för föreningen (var och en för sig) och endast i vad som beslutats på års-/styrelsemöte.

8.4 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enkel majoritet tillämpas vid omröstning. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får normalt inte ske genom ombud men i enskild sakfråga kan styrelseledamoten skriftligt ge sin röst till styrelsemötet.


§ 9 Verksamhetsår

9.1 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.


§ 10 Årsmöte

10.1 Singelportens årsmöte hålls senast under mars månad på plats och tidpunkt som styrelsen bestämmer.

10.2 Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse och -plan, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse och valberedningens förslag till nya ledamöter och funktionärer översändes till medlemmarna senast två veckor innan mötet.

10.3 Medlemsklubb som erlagt medlemsavgift för det nya verksamhetsåret har deltaganderätt och rösträtt på mötet.

10.4 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet.

10.5 Vid årsmötet skall följande behandlas: (Vid personval kan endast medlemmar i medl.klubbarna bli valda.)

- Ordförande hälsar välkommen.
- Val av ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet. (Ej sittande styrelse)
- Fråga om mötet stadgeenligt har utlysts.
- Fastställande av dagordning.
- Fastställande av röstlängd för mötet.
- Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det avslutade verksamhetsåret.
- Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper för det avslutade verksamhetsåret.
- Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
- Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
- Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
- Val av ordförande.
- Val av kassör.
- Val av övriga styrelseledamöter samt ev. suppleanter.
- Val av två revisorer. (Revisorerna får ej ha andra förtroendeuppdrag i Singelporten)
- Val av valberedning. (Ingen från styrelsen får ingå i valberedningen)
- Behandling av inkomna motioner och propositioner.
- Övriga frågor. (Beslutsfrågor tas endast upp som motion eller proposition enligt ovan)
- Fastställande av värdklubb och tidpunkt för nästa möte.
- Mötet avslutas.

10.6 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning. Varje klubb har en röst. Vid omröstning avgörs frågorna genom enkel majoritet (d.v.s. mer än 50 % av avgivna godkända röster). Undantag gäller vid personval då relativ majoritet gäller (d.v.s. mest antal godkända röster), samt beslut i stadgefrågor (se 13.1 §). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock valet ske slutet. Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lott avgöra. Röstning får normalt inte ske genom ombud men i enskild sakfråga kan medlemsklubben skriftligt ge sin röst till styrelsen före årsmötet. Beslut bekräftas med klubbslag.


§ 11 Extra årsmöte

11.1 Styrelsen kan kalla Singelportens medlemmar till extra årsmöte om sådant anses behövas.

11.2 Styrelsen har skyldighet att kalla till extra årsmöte, när revisorerna eller minst 50% av medlemmarna kräver detta. Underlåter styrelsen att inom två veckor efter anmodan kalla till mötet får revisorerna göra detta. Vid extra årsmöte får endast ärenden som upptagits i dagordningen avgöras.


§ 12 Revision

12.1 Styrelsen skall tillse att revisorerna på ett bra sätt har tillgång och insyn i Singelportens räkenskaper och övriga handlingar.

12.2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast tre veckor innan årsmötet.


§ 13 Ändring av stadgarna

13.1 Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen lämnas som motion/proposition till årsmötet. För ändring krävs beslut på två på varandra följande årsmöten med kvalificerad majoritet med minst 2/3 av antalet godkända röster.


§ 14 Föreningens upplösning

14.1 Förslag om Singelportens upplösning skall skriftligen lämnas som motion till årsmötet. För upplösning krävs beslut på två på varandra följande årsmöten med kvalificerad majoritet med minst 2/3 av antalet godkända röster. Årsmötet beslutar till vilken humanitär hjälporganisation föreningens kvarvarande tillgångar skall ges.